Koszyk Wartość: 0.00    Liczba biletów: 0
Czas na złożenie zamówienia:
-

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności
 

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa jest dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

Niezgodności:

 • Brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach
 • Trwają prace nad przygotowaniem brakujących tekstów alternatywnych do zdjęć i grafik wstawionych na stronę internetową po 23.09.2020 roku. Dokładamy starań, by nowe publikacje były przygotowywane poprawnie.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie

    Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie

    PgUp - przewinięcie strony w górę

    PgDn - przewinięcie strony w dół

    Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony

    Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony

    Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony

    Home - przejście na górę strony

    End - przejście na dół strony

Nie działają skróty klawiszowe:

Spacja i ESC


Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny.

 
 

 
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Beata Filipowicz promocja@muzeumzamoyskich.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 16:00, na numer telefonu +48 81 85 28 304. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

 

 
 

 
 

Aplikacje mobilne

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce nie udostepnia aplikacji mobilnych.

 
 

 
 

Zwiedzanie w Polskim Języku Migowym (PJM)

Aby zwiedzić nasze muzeum ze smartfonem w ręku i być na bieżąco z oglądanymi eksponatami wszystkie osoby, a w szczególności osoby g/Głuche i słabosłyszące, mogą skorzystać z darmowej aplikacji „Muzea w Polskim Języku Migowym”. Aplikację można pobrać w sklepach internetowych, w wersji na Android  oraz iOS.

https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.qrtag.muzeapjm&hl=pl&gl=US


Aplikacja Muzea w Polskim Języku Migowym została przygotowana przez Fundację Polskiego Języka Migowego. Pozwala osobom g/Głuchym i słabosłyszącym poznać zbiory muzealne zgromadzone w 6 muzeach na terenie całej Polski, w tym także w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

 
 

 
 

Dostępność architektoniczna

 

Informacja ogólna

 1. Nawierzchnia alejek i dojść do budynków jest utwardzona, w większości jest to kostka granitowa.
 2. Bramy na terenie zespołu pałacowo-parkowego w większości są dostosowane do osób na wózkach.
 3. Aleje parkowe są utwardzone drobnym żwirem.
 4. Ławki w parku umożliwiają swobodny transfer osoby o ograniczonej mobilności z wózka na ławkę lub ustawienie wózka równolegle z ławką.
 5. Toaleta przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się obok Galerii Sztuki Socrealizmu.
 6. Pokój rodzica z dzieckiem znajduje się obok Galerii Sztuki Socrealizmu.
 7. Na terenie założenia pałacowo-parkowego znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz przestrzeń do swobodnej rekreacji, a także zadaszona przestrzeń do odpoczynku i spożywania posiłków.
 8. Miejsce ewakuacyjne znajduje się przy parkingu głównym.


Parking

 1. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami usytuowane są na parkingu głównym Muzeum i oznaczone znakami poziomymi i pionowymi (2 miejsca).
 2. Nawierzchnia parkingu wykonana jest z płyt ażurowych wypełnionych ziemią.
   

Plac zabaw i zadaszona przestrzeń do odpoczynku i spożywania posiłków

 1. Plac zabaw nie jest dostępny dla dzieci poruszających się na wózkach.
 2. W bliskiej odległości placu zabaw i zadaszonej przestrzeni do odpoczynku oraz spożywania posiłków znajdują się 2 toalety typu TOI TOI z pełnym węzłem sanitarnym.


Ekspozycje:

Pałac:

 1. Wejście do pałacu możliwe jest po pokonaniu stopnia o wysokości 16 cm.
 2. Na ekspozycję znajdującą się na I piętrze prowadzą 33-stopniowe schody (4-biegowe z 3 spocznikami). Ze względu na brak możliwości pokonania bariery architektonicznej, wózki mogą być wnoszone po schodach przez opiekunów osoby niepełnosprawnej.
  Z przykrością informujemy, iż Muzeum nie ma możliwości zapewnienia pomocy przy przenoszeniu wózków inwalidzkich.
 3. W pałacu istnieje możliwość wypożyczenia lekkiego wózka inwalidzkiego.
 4. Zwiedzanie odbywa się po czerwonej wykładzinie o szerokości umożliwiającej swobodne manewrowanie wózkiem inwalidzkim.
 5. W większości pomieszczeń ekspozycyjnych w Muzeum znajdują się krzesła przeznaczone do odpoczynku podczas zwiedzania.


Kaplica i Pokój księdza Stefana Wyszyńskiego:

 1.  Wejście do Kaplicy możliwe jest po pokonaniu niskiego progu. Wewnątrz budynku nie ma barier architektonicznych.
 2. W pomieszczeniu znajdują się krzesła przeznaczone do odpoczynku podczas zwiedzania.
   

Galeria Sztuki Socrealizmu

 1. Wejście do Galerii Sztuki Socrealizmu możliwe jest po pokonaniu stopnia o wysokości 16 cm. Wewnątrz budynku nie ma barier architektonicznych.
 2. W pomieszczeniu znajdują się ławki przeznaczone do odpoczynku podczas zwiedzania.
   

Powozownia

 1.     Powozownia jest dostępna pod względem architektonicznym dla wszystkich osób ze szczególnymi potrzebami.
 
 

 
 

Dostępność edukacyjna

 1. Istnieje możliwość dostosowania oferty edukacyjnej dla osób ze specjalnym potrzebami (po wcześniejszym zgłoszeniu).
 2. Istnieje możliwość specjalnego zwiedzania pałacu dla osób z dysfunkcją wzroku (po wcześniejszym zgłoszeniu).
 3. Dla osób niewidzących i słabowidzących przygotowano przewodnik w Brajlu oraz z powiększoną czcionką. Wybrane eksponaty dostępne są również w technice termoformowania (udostępniane po wcześniejszym zgłoszeniu).
 4. Tyflomapa zespołu pałacowo parkowego znajduje się przy wejściu do budynku kasy.
 5. W pałacu istnieje możliwość dotykania wybranych eksponatów lub kopii eksponatów (po konsultacji z opiekunem ekspozycji).